لينک هاي مفيد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

http://www.iums.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=241

مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه ایران
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=843 گروه طب کار دانشگاه تهران
https://www.cdc.gov/niosh/ مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها 

https://www.osha.gov/         

سازمان ایمنی و سلامت شغلی

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

سازمان بین المللی کار

http://www.who.int/en/

سازمان بهداشت جهانی
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/joh  Journal of Occupational Health
http://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx

 Journal of Occupational and environmental medicine

http://www.ioma.info/  

انجمن علمی طب کار ایران
http://www.sjweh.fi/ Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

http://www.springer.com/environment/environmental+health+-+public+health/journal/420  

International Archives of Occupational and Environmental Health
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14384639 International Journal of Hygiene and Environmental Health

http://jreh.mums.ac.ir/  

Journal of research in Environmental Health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ پایگاه اطلاعاتی pubmed
https://www.scopus.com پایگاه scopus 

http://link.springer.com/   

مجلات الکترونیکی springer

آخرین به روز رسانی: 2017-07-08