معاونین گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     

معاونین گروه طب کار

 

 
     

 دکتر فرزانه رحیم پور- معاون آموزشی گروه

مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي : متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار :38002172-051
پست الکترونيک : RahimpourF [at] mums.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
         
     

 دکتر لحیا افشاری صالح- معاون پژوهشی گروه

مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي :متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار :38002175-051
پست الکترونيک : AfshariSl [at] mums.ac.ir آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی