فرآیند اخذ پایان نامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فرآینداخذ پایان نامه/ طرح پژوهشی در گروه آموزشی طب کار

 

- مراجعه به دفتر گروه آموزشی طب کار و ثبت درخواست اخذ پایان نامه/ طرح پژوهشی (فرم شماره یک)

- ارجاع به کارشناس پژوهشی گروه طب کار جهت انتخاب موضوع پایان نامه/ طرح پژوهشی

- انتخاب موضوع توسط دانشجو از موضوعات ثبت شده در گروه و ارجاع به استاد راهنمای مربوطه جهت بررسی و تائید موضوع پایان نامه/ طرح پژوهشی

- بررسی و تائید دانشجو و موضوع پایان نامه/ طرح پژوهشی توسط استاد راهنما و معرفی به مدیر گروه

- بررسی درخواست توسط مدیر گروه آموزشی طب کار و در صورت  تائید معرفی به استاد راهنما و معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی جهت تهیه و ثبت پروپوزال مربوطه در سامانه پژوهان و اخذ مجوز کمیته اخلاق

- تهیه پروپوزال مربوطه توسط دانشجو و بررسی و تائید توسط استاد راهنما و ثبت در سامانه پژوهان

- مراجعه دانشجو به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی جهت پیگیری مراحل ثبت پایان نامه واخذ مجوز کمیته اخلاق و اعلام به استاد راهنما (فرم شماره دو)

-معرفی دانشجو و موضوع پایان نامه/ طرح پژوهشی و مجوز کمیته اخلاق توسط استاد راهنما به مدیر گروه جهت بررسی و تائید و ثبت در گروه و تنظیم برنامه زمانی اجرا و تعیین زمان دفاع/ ارائه آن

-ارجاع به کارشناس پژوهشی گروه طب کار جهت تنظیم برنامه زمان بندی اجرا و دفاع یا ارائه پایان نامه / طرح پژوهشی و مقاله مربوطه

-تنظیم و ابلاغ برنامه مذکور به دانشجو و گروه توسط کارشناس پژوهشی گروه طب کار و پیگیری های بعدی