دستیاران گروه طب کار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دستیاران گروه طب کار
ردیف
نام و نام خانوادگی  سال ارتقاء سال ورود ایمیل
 1 دکتر  هانیه نیک پور  سال سوم  1398 nikpourh3[At] mums.ac.ir
2  دکتر فهیمه شیبانی  سال سوم  1398 SheibaniF982[At] mums.ac.ir
3 دکتر مریم ضیاء خدادادی  سال دوم 1399 ZiaKM991[At]mums.ac.ir 
 4 دکتر بنفشه امید دزیانی  سال اول 1400 OmidDB4001[At] mums.ac.ir 
 5 دکتر سروناز الله داد
 سال اول  1400 AllahdadS921[At] mums.ac.ir