کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

       
 

 

نام و نام خانوادگی: ناهید شریف زاده

  تحصیلات: کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

  پست سازمانی: کارشناس گروه

  شماره تماس: 38002176-051

  پست الکترونیک: sharifzadehn9 [at] mums.ac.ir

   
       
   

  نام و نام خانوادگی: فهیمه ابراهیم زاده

  تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس آموزش

  شماره تماس: 38002176-051

  پست الکترونیک:Ebrahimzadehf2 [at] mums.ac.ir