دانش آموختگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فارغ التحصیلان گروه طب کار
  نام و نام خانوادگی    سال ورود   سال فارغ التحصیلی
1 دکتر فاطمه احمدی        1391        1394
2 دکتر سمانه اسفندیاری   1391   1394
3 دکتر عاطفه طاقتی   1391   1394
4 دکتر فرحناز براتی   1392   1396
5 دکتر شکرالله پایدار   1392   1396
6 دکتر نسیرین انوری   1393    1396
7 دکتر فرهاد شفیع آبادی   1393   1396
8 دکتر زهرا خرقانی        1396
9 دکتر تینا شیرزاده   1394   1397
10 دکتر عاطفه مطوری   1394   1397
11 دکتر افسون برزگر   1394   1397
12 دکتر روشنک حضرتی   1395   1398
13 دکتر پگاه خردمند   1395   1398
14 دکتر زهره دهقان   1396   1399
15 دکتر گلنوش قوشچی   1396   1399
16 دکتر مریم معمار زاده تهرانی   1396   1399
17 دکتر مهسا ذره پرور مقدم
  1397   1400
18 دکتر اورنگ عبدالهی   1397   1400