برنامه کاری هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
برنامه هفتگی  اساتید گروه طب کار در نیمسال 1400-99
 روز  دکتر رفیعی منش  دکتر رحیم پور  دکتر افشاری صالح  دکتر احمدی
شنبه  گروه طب کار  مرکز تخصصی طب کار سجاد گروه طب کار  بیمارستان طالقانی/گروه طب کار
یکشنبه  مرکز تخصصی طب کار سجاد  گروه طب کار  بیمارستان ابن سینا  گروه طب کار
دوشنبه  گروه طب کار بیمارستان طالقانی/گروه طب کار  گروه طب کار  مرکز تخصصی طب کار سجاد
سه شنبه بیمارستان طالقانی/گروه طب کار  مرکز تخصصی طب کار سجاد  بیمارستان ابن سینا گروه طب کار
چهارشنبه  مرکز تخصصی طب کار سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار بیمارستان طالقانی/گروه طب کار
پنجشنبه -
-   مرکز تخصصی طب کار سجاد