آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 11 مرداد 1396 08:25

 

  • بخشهاي گردشي باليني اجباري به مدت 12 ماه شامل : بخش داخلي (بخشهاي داخلي عمومي، اعصاب ، غدد، اورژانس داخلي ) 2 ماه ، بخش ريه 2 ماه ، بخش روماتولوژي 2 ماه ، بخش پوست 2 ماه ، بخش گوش وحلق وبيني 1 ماه ، بخش راديولوژي 1 ماه ، سازمان پزشكي قانوني 1 ماه ، بخش مسمومين 1 ماه
 
 
  •  بخشهاي گردشي باليني اختياري به مدت 1 ماه : يكي از بخشهاي چشم ، توانبخشي ، روانپزشكي ، اورژانس 
   
  •   درمانگاه طب كار به مدت 10 ماه
 
   
  

منو گروه