آخرین به روز رسانی شنبه, 31 تیر 1396 04:37
   

 دکتر احسان رفیعی منش

مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي :متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار :38002171-051
پست الکترونيک :RafeemaneshE [at] mums.ac.ir آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
     


 
     

 دکتر فرزانه رحیم پور

مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي : متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار :38002172-051
پست الکترونيک : RahimpourF [at] mums.ac.ir
آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
         
     

 دکتر لحیا افشاری صالح

مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي :متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار :38002175-051
پست الکترونيک : AfshariSl [at] mums.ac.ir آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
         
   

  دکتر فاطمه احمدی
مرتبه علمی :استادیار رشته تخصصي : متخصص طب کار
دانشکده/محل خدمت :دانشکده پزشکی
تلفن محل کار : 3008177-051
پست الکترونيک :AhmadiF [at] mums.ac.ir آدرس محل کار : دانشکده پزشکی - گروه طب کار

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

 

آخرین به روز رسانی: 2017-07-15

منو گروه