آخرین به روز رسانی شنبه, 06 آبان 1396 06:52
                               برنامه هفتگی گروه طب کار در تابستان 96
  دکتر رفیعی منش  دکتر رحیم پور    دکتر افشاری صالح دکتر احمدی
شنبه  گروه طب کار
درمانگاه سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار
یکشنبه درمانگاه سجاد گروه طب کار  بیمارستان ابن سینا/ امام رضا  گروه طب کار
دوشنبه دفتر گروه  گروه طب کار درمانگاه سجاد  گروه طب کار
سه شنبه دفتر گروه درمانگاه سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار
چهارشنبه درمانگاه سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار  گروه طب کار
پنجشنبه دفتر گروه  گروه طب کار درمانگاه سجاد  گروه طب کار

 

 

 

                               برنامه هفتگی گروه طب کار در بهار 96
  دکتر رفیعی منش  دکتر رحیم پور    دکتر افشاری صالح دکتر احمدی
شنبه  گروه طب کار
درمانگاه سجاد  گروه طب کار  فیلد کارخانه
یکشنبه درمانگاه سجاد گروه طب کار  بیمارستان ابن سینا/ امام رضا  گروه طب کار
دوشنبه فیلد کارخانه
 گروه طب کار درمانگاه سجاد  گروه طب کار
سه شنبه دفتر گروه درمانگاه سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار
چهارشنبه درمانگاه سجاد  گروه طب کار  گروه طب کار  فیلد کار خانه
پنجشنبه دفتر گروه  گروه طب کار درمانگاه سجاد  گروه طب کار

 

منو گروه